კლინიკებში ელექტრონულ დოკუმენტთბრუნვასთან დაკავშირებით რიგი ღონისძიებების გატარების შესახებ